1. مجید عزیزی ارانی , منصور مشرقی , F. Oroojalian , ناصر شاه طهماسبی , اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتریهای غذازاد , علوم باغبانی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۷۰-۲۷۹
  2. الهام قاروی اهنگر , محمدحسین عباسپور فرد , ناصر شاه طهماسبی , مهدی خجسته پور , سنتز و مطالعه خواص ساختاری، فیزیکی و ضد میکروبی اکسید روی و نانو کامپوزیت پلیمری (PVA/ZnO)جهت بسته بندی مواد غذایی , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۹۱-۱۹۹
  3. منصور مشرقی , مجید عزیزی ارانی , فاطمه عروجعلیان , ناصر شاه طهماسبی , بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره علیه برخی پاتوژن های مواد غذایی , علوم باغبانی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۸۷-۴۹۵
  4. اسماعیل پاکیزه , غلامحسین خرمّی , مهدی قاسمی فرد , محمد حسینی , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , مشخصه یابی و مقایسه پودر PZT تهیه شده با روشهای حالت جامد و سل ژل , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۱۸۵-۱۹۰
  5. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , ناصر شاه طهماسبی , امیر فتوت , تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.) , بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۴۸۲-۴۹۰
  6. سیدمجتبی زبرجد , بتول فیض , ناصر شاه طهماسبی , سیدعبدالکریم سجادی , بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل , فرآیندهای نوین در مهندسی مواد , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۴۱-۴۹
  7. حمد ا.. صالحی , ناصر شاه طهماسبی , محمد حسینی , محاسبه نظری خواص اپتیکی و ساختاری تیانات باریم در فاز مکعبی , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۴۷-۵۲
  8. حمدالله صالحی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی , محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم , پژوهش فیزیک ایران- Iranian Journal of Physics Research , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۹, صفحه ۱۶۹-۱۷۵