1. ناصر شاه طهماسبی , بررسي اتم هيدروژن در d-بعد , مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران و ششمين همايش دانشجويي فيزيك , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. ناصر شاه طهماسبی , مطالعه حالت فرنوني در جامدات چند لايه اي , مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران و پنجمين همايش دانشجويي فيزيك , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. ناصر شاه طهماسبی , مطالعه حالتهاي فرنوني شبكه بلورها , مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران و پنجمين همايش دانشجويي فيزيك , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. ناصر شاه طهماسبی , مطالعه خواص ارتعاشي شبه بلورها و اثرات ناخالصي , فشرده مقالات نهمين همايش انجمن بلور شناسي و كاني شناسي ايران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. ناصر شاه طهماسبی , مطالعه مروري در زمينه كاربرد مدلهاي فيزيكي در فيزيك ماده چگال , مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران و ششمين همايش دانشجويي فيزيك , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. جعفرزاده , محمود رضائی رکن آبادی , ناصر شاه طهماسبی , بررسی حسگرهای لایه نازک اکسید قلع با درصدهای مختلف ناخالصی ایندیوم به روش اسپری پایرولیزیز , کنفرانس فیزیک ایران 1386 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. الهام مظفری , ناصر شاه طهماسبی , سید احمد کتابی , محمود رضائی رکن آبادی , محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی , کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. رضا سرحدی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدمهدی باقری محققی , زبیده مومنی لاریمی , سنتز نانو ذرات اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع (ITO) به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری آنها , کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. الهام مظفری , ناصر شاه طهماسبی , سیداحمد کتابی , محمود رضائی رکن آبادی , بررسی نظری رسانایی الکتریکی سامان الکترود-فولرین-الکترود , چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. فهیمه بافتی زاده بقال , احمد کمپانی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی , ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی , چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. فهیمه بافتی زاده بقال , احمد کمپانی , محمد حسینی , ناصر شاه طهماسبی , ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی , پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. هدیه جمال زاده , محمدابراهیم زمردیان , ناصر شاه طهماسبی , دمای گذار بوز اینشتین در فراتر از حد توماس - فرمی , کنفرانس سالانه فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. چمنی راد , ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , باقری محققی , جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف , شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. زبیده مومنی لاریمی , شوکت اکبرنژادنشلی , سیدمحمود موسوی , مجید پاکیزه , ناصر شاه طهماسبی , رضا سرحدی , اثردماهای بازپخت مختلف بر روی اندازه و گاف انرژی نانوذرات آلومینا- تیتانیا سنتز شده به روش سل-ژل , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. مسعود کریمی پور , ناصر شاه طهماسبی , امیر محمد ملوندی , احمد آسوده , پروانه ابریشم چی , احسان ملوندی , حسین رضوانی , ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ , شانزدهمین همایش انجمن باور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. طیبه مولاروی , محمد حسینی , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , C.Ambrosch-Draxl , محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. رضا سرحدی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدمهدی باقری محققی , زبیده مومنی لاریمی , به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها , کنفرانس فیزیک ایران 1387 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. الهام مظفری , ناصر شاه طهماسبی , سید احمد رضایی , محمود رضائی رکن آبادی , در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 , کنفرانس فیزیک ایران 1387 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , زهرا حیدری , لیلی متولی زاده , مسعود کریمی پور , سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. طیبه مولاروی , احمد کمپانی , محمد حسینی , C. Ambrosch-Draxl , ناصر شاه طهماسبی , مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) , شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. مریم خراشادی زاده , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدمهدی باقری محققی , سنتز نانوذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی ساختاری و خواص اپتیکی آن , هفدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , محمد مهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور , لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 , کنفرانس فیزیک 88 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , محمد مهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور , خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز , شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , محمد مهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور , اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز , اولین همایش سراسری نقش علوم پایه در فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. مسعود کریمی پور , هادی پیرمرادی چاپارچی , علی احمدپور , ناصر شاه طهماسبی , سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. رحیم لطفی اوریمی , ناصر شاه طهماسبی , ناصر تجبر , احمد کمپانی , سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید , پانزدهمین همایش بلورشناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. سیدجمال اشرفی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , ناصر شاه طهماسبی , سورش آنی کومار , بررسی اثر نانو ذرات نقره بر روی سه قارچ بیماری زای گیاهی در شرایط ازمایشگاهی , دومین همایش کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. سورش آنیل کومار , سیدجمال اشرفی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , ناصر شاه طهماسبی , بررسی پتانسیل قارچ های بیمارگر گیاهی در تولید نانو ذرات نقره , نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. سیدجمال اشرفی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , ناصر شاه طهماسبی , سورش آنیل کومار , بررسی میزان کارایی نانو ذرات نقره در کنترل پژمردگی فوزاریومی عدس , نونزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. مهوش عربی دره در , ناصر شاه طهماسبی , Study of effects of connection to the metal electrodes on energy gap of C60 molecule , کنفرانس فیزیک ایران1390 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. زهرا شیخی مهرابادی , علی احمدپور , ناصر شاه طهماسبی , محمدمهدی باقری محققی , مسعود کریمی پور , سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها , اولین کنفرانس ملی نانو و بیو فناوری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. مریم خراشادی زاده , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمد مهدی باقری محققی , زبیده مومنی لاریمی , سنتز نانو ذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی خواص ساختاری آن , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. سیدجمال اشرفی , ماهرخ فلاحتی رستگار , بهروز جعفرپور , ناصر شاه طهماسبی , سورش آنی کومار , برخی از مشکلات فنی موجود برای استفاده از نانو ذرات نقره در بخش های مختلف کشاورزی , دومین همایش کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , ناصر شاه طهماسبی , علی اصغر برهمند , بکار گیری روشهای بیوفیزیک در کشاورزی , گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. پری سادات مداحی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. اعظم پردل , ناصر شاه طهماسبی , محمد رضا بنام , طیبه شیرزاد , Study of the electronic structure Dِi-thiol benzene coupled to M(M= Au,P and Hg) via thiolate bonds , کنفرانس فیزیک ایران1390 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. دکتر هادی عربی , ناصر شاه طهماسبی , زهرا واحدی فخراباد , داود واحدی فخرآباد , Evaluation the effect of electrical field on a FM/ZGNR/FM , نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. مژگان کاظم زاده عطوفی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , الهه کفشدارگوهرشادی , ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات سیلیکا , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. پری سادات مداحی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. حسن فیضی , علی اصغر برهمند , پرویز رضوانی مقدم , امیر فتوت , ناصر شاه طهماسبی , کاربرد نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد و عملکرد گیاه ذرت , اولین کنفرانس علوم و فناوری نانو , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. مهوش عربی دره در , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , Electronic transport through a C59N molecular bridge: Study of electronicrectification and the role of single and multiple contacts , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. سمیرا صفایی پسیخانی , ناصر شاه طهماسبی , علی احمدپور , منصور مشرقی , Synthesis, characterization and antimicrobial properties of Cu/ZnO composite nanoparticles , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , منصور مشرقی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , الهه آژیر , پری سادات مداحی , محمد مهدی باقری محققی , Investigation of structural and antibacterial properties of CuO:Fe nanoparticles preparedvia sol-gel method , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. هادی عربی , ناصر شاه طهماسبی , زهرا واحدی فخرآباد , داود واحدی فخرآباد , بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی سامانه الکترود فرومغناطیسی/ نانو گرافن زیگزاگی/الکترود فرومغناطیسی , نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. حمیده ستوسر , هادی عربی , ناصر شاه طهماسبی , مریم جاویدی , سنتز و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذرات هیدروکسید کلسیم به روش سونو شیمی , دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. مریم خطیبی , ناصر شاه طهماسبی , سید احمد کتابی , محمد رضا بنام , Numerical calculation of optical property molecular wires polyacetylene , دومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. راحله پیله ور شهری , ناصر شاه طهماسبی , Calculations of the electronic transport in thiol-linked junctions of n-acene molecules , کنفرانس فیزیک ایران1390 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , ریحانه اتفاق , ساخت و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو ذراتMn3O4 , کنفرانس فیزیک ایران1390 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. مهوش عربی دره در , ناصر شاه طهماسبی , Effect of impurity on electron transport through a C60 molecule:study of the role of single and multiple contacts , کنفرانس فیزیک ایران1390 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. ام الفجر نخعی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , Structural and luminescence properties of CaF2 nanoparticle synthesis by hydrothermal method, and synthesis polymer-nanoparticle composite , کنفرانس فیزیک ایران1390 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی خسروی نوری , غلامحسین ظهوری , Solvothermal Synthesis of Silver Nanocrystals and Their Structural and Optical Characterization , نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , ریحانه اتفاق , ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتو-کاتالیستی نانو ذرات Mn3O4 , نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , امیر فتوت , ناصر شاه طهماسبی , واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو , دومین همَایش ملی علوم و تکنولو‍ژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. رعنا باقری , احمد کمپانی , ناصر شاه طهماسبی , طیبه سادات هاشمی فر , سنتز نانو ذرات نقره به روش کاهشی و تاثیر جذب سطحی پارانیتروآنیلین و کربن دی سولفید بر روی آن , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , الهه آژیر , پری سادات مداحی , بررسی خواص ساختاری و ضد باکتری نانو ذرات اکسید مس با ناخالصی آهن به روش سل-ژل , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , الهه آژیر , پری سادات مداحی , بررسی اثر ناخالصی بر ویژگیهای ساختاری و ضدباکتری نانوذرات اکسیدمس تهیه شده به روش سل- ژل , اولین کنگره ملی نانو داروها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمد مهدی باقری محققی , الهه آژیر , پری سادات مداحی , بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک نانو ساختار اکسید مس با نا خالصی آهن تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. الهه آژیر , ریحانه اتفاق , ناصر شاه طهماسبی , دریه امیری مقدم , محمد مهدی باقری محققی , مجتبی محمدی , پری سادات مداحی , طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. فاطمه بهراد , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , نرجس غوث , اثر ناخالصی منگنز بر خواص مغناطیسی و ساختاری نانو ذراتFe3O4 , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. فاطمه بهراد , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , نرجس غوث , سنتز و مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت (Fe3O4) تهیه شده به روش همرسوبی , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. زهرا رضای مرند , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدرضا حسین دخت , میترا حلمی رشید فریمانی , تاثیر میزان آلاییدگی Znبرخواص ساختاری نانو ذرات اکسیدآهن (فاز مگنتایت)تهیه شده تحت خلا , پنجمینکنفرانس ملی خلا. ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. الهه آژیر , ریحانه اتفاق , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , ناصر شاه طهماسبی , طراحی و ساخت نانوحسگر اکسید قلع و اکسید روی حساس به کپک آسپرژیلوس نیجر و مشخصه یابی خواص الکتریکی آن , کنفرانس فیزیک ایران 1391 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. میترا حلمی رشید فریمانی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , نرجس غوث , تهیه نانو کامپوزیت زیست سازگار هسته -لایهFe3O4@SiO2 تحت گازN2 و مطالعه خواص ساختاری و مغناطیسی آن , اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. زهرا رضای مرند , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدرضا حسین دخت , ایمان رضوی پناه , نانو کامپوزیت نووین چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4 )تهیه شده به روش سنتز بیرونی و بررسی ساختارفونونی آن با استفاده از طیف سنجی FTIR , اولین هوایش نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. الهه قاسمی , فاطمه بهراد , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , نرجس غوث , اصلاح سطح نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن به روش هم رسوبی , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. زهرا رضای مرند , ناصر شاه طهماسبی , محمدرضا حسین دخت , محمود رضائی رکن آبادی , ایمان رضوی پناه , مجتبی محمدی , مطالعه خواص الکترو شیمیایی و مورفولوژی سطحی فیلم نانو کامپوزیت چیتو سان-اکسید آهن (Ch-Fe3O4) بر روی بستر (FTO) , اولین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد شاهرود , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. امیر حسین بیانی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , داود واحدی فخرآباد , بررسی خواص الکترونی نانولوله بور نیترید در حضور اتم هیدروژن جذب شده , پانزدهمین کنفرانس فیزیک ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. الهه آژیر , ریحانه اتفاق , ناصر شاه طهماسبی , طراحی، ساخت و خواص نانوحسگری نانو پودرهای SnO2، ZnOو CuOدر حضور کپک آسپرژیلوس نیجر , اولین همایش ملی کاربردهای فناوری نانو در تشخیص بیماری ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. الهام قاروی اهنگر , محمدحسین عباسپور فرد , ناصر شاه طهماسبی , مهدی خجسته پور , تاثیر نانو اکسید روی سنتز شده به روش سل-ژل برخواص فیزیکی و مکانیکی نانو فیلم لیمری پلی وینیل الکل به منظور بسته بندی مواد غذایی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. ناصر شاه طهماسبی , سید احمد کتابی , مجتبی اشهدی , مطالعه خواص الکترونی و اپتیکی نانو صفحه دو لایه ششضلعی بورن- نیتریدStudy of the electronic and optical properties of multilayer hexagonal boron-nitrid- , کنفرانس فیزیک ایران 93 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. ناصر شاه طهماسبی , داود واحدی فخرآباد , برانگیختگیها اپتیکی و انرژیهای شبه ذره در ساختار لانه زنبوری تک لایهAlN , کنفرانس فیزیک ایران93 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. ناصر شاه طهماسبی , الهه آژیر , پری سادات مداحی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی , پروانه پردلی , ریحانه اتفاق , سنتز و بررسی خواص ضد باکتری نانو کامپوزیت اکسید تیتانیمTiO2 , کنفرانس فیزیک ایران 93 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. ناصر شاه طهماسبی , هادی عربی , منصوره درخشی , هنگامه خسروانی , سنتز و خواص ساختاری نانوذرات هیدروکسیآپاتیت تهیه شده به روش همرسوبی بر مبنای الگوی مایسلSynthesis and structural properties of hydroxyapatite nanoparticles prepared byco-precipitation route and micelles template , کنفرانس فیزیک ایران 93 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 74. ناصر شاه طهماسبی , هادی عربی , هنگامه خسروانی , منصوره درخشی , سنتز و بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذراتMnFe2O4 با ساختار تتراگونال Synthesis and study of structural and magnetic properties of MnFe2O4 nanoparticles with tetragonal structure , کنفرانس فیزیک ایران 93 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 75. ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , ملیحه خوشگفتارماهر , بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی و بررسی اثر فیلتر شدگی اسپین در اتصالات نانورشته های گرافنی , اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 76. منصوره درخشی , ناصر شاه طهماسبی , هادی عربی , سنتز و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و مغناطیسی نانوذرات فریت منیزیم تهیه شده به روش سونوشیمی , دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 77. ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , رضا شرکابیدختی , ویژگی های الکتریکی مغناطیسی نانولوله های تک دیواره کاربید ژرمانیوم(GeC )پرشده با نانو سیم های کبالت , اولین کنفرانس ملی فیزیک مواد و فرامواد از شبیه سازی تا صنعت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 78. محمود رضائی رکن آبادی , , ناصر شاه طهماسبی , محمد بهدانی , Synthesis and characterization of graphene oxide via Chemical Vapor Deposition method on copper substrate , کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۴ , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹